Beleidsplan 2013 – 2017
Bijlage 1
Bijlage 2

Woord vooraf

Een veranderende samenleving
De samenleving is aan het veranderen. Dat merken ook de sportverenigingen in Nederland. Op hen wordt steeds meer een beroep gedaan om bij te dragen aan de maatschappij. Niet alleen door een specifieke sport aan te bieden aan mensen van alle leeftijden, maar ook door op andere manieren invulling te geven aan de maatschappelijke rol. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van de accommodatie voor buitenschoolse opvang, het aanbieden van sport na schooltijd en aan bepaalde doelgroepen in de gemeente (bijv. gehandicapten of mensen met obesitas). Daarnaast ook vaak het organiseren van schoolsportdagen of gymlessen en clinics door trainers.

Atletiekunie en visie op ontwikkelingen
Ook de Atletiekunie geeft in haar jaarplannen en –verslagen de laatste jaren steeds aan dat de druk op atletiekverenigingen groter wordt en zij wel bijna professioneel moeten zijn om aan de vraag van gemeente en samenleving te kunnen voldoen. Natuurlijk liggen er kansen voor de diverse atletiekverenigingen om samenwerkingsverbanden te starten met gemeenten, organisaties en andere partners om de accommodatie beter te benutten. Denk onder andere aan de subsidieregeling Sportimpuls dat deel uitmaakt van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt. Ondersteuning wordt wel aangeboden, maar gesteld kan worden dat de vrije tijd van de vrijwilliger over het algemeen erg beperkt is.

CAV Energie en professionalisering
Gezien alle veranderingen en ontwikkelingen in het maatschappelijke landschap en de groeiende claim op sportverenigingen om maatschappelijke doelgroepen iets te bieden, heeft het bestuur besloten om te onderzoeken of CAV Energie verder kan professionaliseren. Daarbij kan in eerste instantie gedacht worden aan de inschakeling van een betaalde kracht, maar uiteindelijk kan professionaliseren ook gewoon betekenen dat de genoemde ontwikkelingen op een professionele wijze het hoofd wordt geboden.

Op weg naar een beleidsplan
Het bestuur is ruim twee jaar geleden een traject gestart dat moet leiden naar een duidelijke visie en strategie voor de komende jaren. Daartoe zijn verenigingsbreed sterkte/zwakte analyses gehouden. Het bestuur heeft in 2012 besloten om gebruik te maken van de ervaringen van de Atletiekunie en de inschakeling van professionele hulp bij het opstellen van een Beleidsplan voor de komende jaren. Daarbij is gekozen voor een flink aantal beleidsonderwerpen. Ook wordt nadrukkelijk gekeken of het aantrekken van een verenigingsmanager een reële optie is. Het voorzien in een behoefte voor een groeiend aantal leden (thans 700) maar ook de al genoemde andere doelgroepen in de samenleving maakt dat ook een atletiekvereniging met al zijn vrijwilligers professioneel moet worden aangestuurd. Mogelijk dat een betaalde verenigingsmanager uitkomst biedt, omdat dit met enkel vrijwilligers doorgaans niet eenvoudig te realiseren is. Het is de taak van het bestuur om de doelstellingen uit het beleidsplan de komende jaren te realiseren. Daarbij is de hulp en inzet van de leden van CAV Energie hard nodig.

Projectgroep Beleid
April 2013

Gehanteerde werkwijze

Als hulpmiddel bij het opstellen van het beleidsplan met daarin opgenomen de definiëring van de juiste, in het beleidsplan passende acties en verantwoordelijkheden, is gebruik gemaakt van de SWOT en SMART technieken.

Met SWOT wordt bedoeld een sterke / zwakte en kansen / bedreigingen analyse. Met andere woorden per beleidsterrein is bepaald waarin CAV Energie goed is, waarin minder goed, welke bedreigingen liggen op de loer waar CAV Energie voor op moet passen en tot slot, waar liggen nog kansen om te benutten.

Vanuit de diverse analyses is SMART techniek toegepast om de gedefinieerde acties binnen de diverse beleidsterreinen zodanig te omschrijven dat ze (zo veel mogelijk) voldoen aan de SMART criteria. Hiermee wordt gegarandeerd dat de acties meetbaar zijn, waardoor de voortgang en/of het behaalde resultaat zichtbaar gemaakt kan worden.

De Algemene Ledenvergadering heeft op 5 april 2013 ingestemd met het beleidsplan 2013-2017, er kan worden overgegaan tot uitvoering ervan.