Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 23 maart 2018 wordt bij C.A.V. Energie de jaarlijkse ledenvergadering gehouden voor alle leden van Energie. Wij nodigen alle leden uit om hierbij aanwezig te zijn.

 Leden zoals u en ik, die een deel van hun tijd hebben ingezet om ook u te kunnen laten sporten. Tijdens de ledenvergadering is het mogelijk om vragen te stellen aan de mensen die de vereniging besturen en mee te beslissen over belangrijke onderwerpen, zoals contributie of de benoeming van bestuurs- of commissieleden

De vergadering begint om 20:00 uur en de kantine is open vanaf 19:30 uur.

1. Opening:
2. Mededelingen:
3. Notulen vergadering d.d. 24-03-2017
4. Jaarverslagen 2017:
5. Financieel 2017

a. Financieel overzicht
b. Kascontrolecommissie

6. Lancering website
Pauze
7. Agendapunten:

a. Benoeming kascontrole commissie
b. Begroting 2018
c. Voorstel contributie
d. Goedkeuring beleidsplan 2018-2022
e. Goedkeuring herziening huishoudelijk reglement
f. Goedkeuring investering zonnepanelen

8. Commissieleden vertrek / nieuwe leden / vacatures
9. Rondvraag
10. Afsluiting

Neemt u de stukken s.v.p. van tevoren door en stel uw vragen (bij voorkeur schriftelijk) aan het bestuur tot uiterlijk een week voor de vergadering per e-mail aan bestuur@cavenergie.nl voordeel daarvan is dat een aantal agendapunten kort en bondig behandeld kan worden.

We zien u graag op 23 maart bij de ledenvergadering. Bent u verhinderd, dan vinden we het prettig om een afmelding te ontvangen.

De notulen van de vorige ALV zijn binnenkort beschikbaar in de kantine van Energie.

Namens het bestuur

 Bouke Bussemaker

Nieuws Overzicht