Huishoudelijk Reglement

 

Huishoudelijk Reglement atletiekvereniging C.A.V. Energie vastgesteld tijdens de ALV op 21-03-2024

ARTIKEL 1. CLUBTENUE

Het clubtenue van C.A.V. Energie voor wedstrijden is als volgt:

1. een (dames- en heren)sprintpak, bovenkant rood, onderkant zwart, gescheiden door een witte horizontale, verspringende strook, uitlopend in punten, waarop aan de rechter voorkant het logo en de naam van C.A.V. Energie en aan de achterzijde ‘Energie Barendrecht’;

2. een (dames- en heren-)singlet of (dames)top, bovenkant rood, onderkant zwart, gescheiden door een witte horizontale, verspringende strook, uitlopend in punten waarop aan de rechter voorkant het logo en de naam van C.A.V. Energie en aan de achterzijde ‘Energie Barendrecht’;

3. een volledig zwart atletiekshort of lange/korte tight (legging).

ARTIKEL 2. LEDEN EN LIDMAATSCHAP

1. Overal waar in dit Huishoudelijk Reglement of een daaraan gerelateerd reglement wordt gesproken van lid of leden, wordt daarmee bedoeld aspirant-lid (-leden), erelid (-leden), lid (leden) van verdienste, gewoon lid (gewone leden), gastlid (-leden), blessureleden.

2. Ereleden en leden van verdienste ontvangen een uitnodiging voor elke Algemene Leden Vergadering en feestelijke bijeenkomst.

3. De gegevens uit de ledenadministratie zijn bedoeld voor intern gebruik. Deze gegevens mogen uitsluitend ter beschikking komen aan die bestuurs- of commissieleden die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Daarnaast worden de gegevens doorgegeven aan de bonden.

ARTIKEL 3. AANMELDING

1. Leden schrijven zich in via een compleet ingevuld formulier op de website. Bij inschrijving verklaren zij zich bekend en akkoord met de Statuten, Huishoudelijk Reglement, Privacy statement en overige daaraan gerelateerde reglementen (ter inzage op de website of op aanvraag)

2. Het lidmaatschap voor minderjarigen kan voor het eerst aanvangen in de maand dat de 6-jarige leeftijd wordt bereikt.

ARTIKEL 4. CONTRIBUTIEBETALING

1. De contributie bestaat uit een vast deel bestemd voor de bijdrage aan de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU, verder te noemen Atletiekunie) en/of Triatlon Bond. Een eventuele verhoging van de bijdrage aan de Atletiekunie en/of Triatlon Bond wordt automatisch doorberekend. Het variabele deel van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering (ALV) tijdens de ALV per leeftijdscategorie vastgesteld en door een (digitale) publicatie ter kennis van de leden gebracht.

2. Het contributiebedrag wordt per automatische incasso geïnd en geschiedt per kwartaal. Bij iedere andere wijze van betaling is de penningmeester in voorkomende gevallen gerechtigd de externe incassokosten in rekening te brengen. Dit bedrag kan per betaling in halve euro’s naar boven worden afgerond.

3. Indien meer gezinsleden gelijktijdig lid zijn, kan een kortingsregeling gehanteerd worden. Het gaat hierbij om drie of meer leden van hetzelfde gezin die woonachtig zijn op hetzelfde adres en de contributie laten afschrijven van dezelfde rekening. De gezinskorting gaat in bij het eerste kwartaal waarbij alle gezinsleden voor het volledige kwartaal gefactureerd worden. Tijdelijke leden of niet betalende leden worden niet meegerekend bij het bepalen van de korting. 

Deze contributie gaat in per eerstvolgende kwartaal en dient tenminste 1 maand voor het einde van het lopende kwartaal te worden doorgegeven.

4. Bij aanmelding tot lid wordt bij de eerste contributiebetaling de verplichte jaarlijkse bijdrage aan de Atletiekunie en/of Triatlon Bond alsmede de administratiekosten (inschrijfgeld) opgeteld.

5. In bepaalde gevallen - bijvoorbeeld langdurige ziekte, zwangerschap of verblijf elders - is het bestuur bevoegd (gedeeltelijke) ontheffing te verlenen tot het betalen van contributie. Deze contributie gaat in per eerstvolgende kwartaal en dient tenminste 1 maand voor het einde van het lopende kwartaal te worden doorgegeven. Na ziekte of blessure dient het lid persoonlijk schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven wanneer de training weer wordt hervat.

6. Tenzij anders bepaald door de Algemene Leden Vergadering is de minimum jaarlijkse bijdrage van begunstigers/donateurs tenminste een kwartaalbetaling van de contributie voor meerderjarige leden.

7. Een gastlidmaatschap is mogelijk als de atleet lid is van een andere atletiekvereniging en daar een wedstrijdlicentie heeft.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN

1. Leden worden geacht de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en daaraan gerelateerde reglementen en alle daarin aan te brengen wijzigingen, indien deze na goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering in een(digitale) publicatie van Energie zijn gepubliceerd, te kennen en zijn gehouden zich aan deze bepalingen te onderwerpen.

2. Adresveranderingen en andere aangelegenheden die voor een juiste gang van zaken in de vereniging noodzakelijk zijn dienen (per e-mail te worden gemeld aan de Ledenadministratie.

ARTIKEL 6. REGELS VRIJWILLIGERSWERK

1. Leden zijn verplicht voor de vereniging hand- en spandiensten (zelfwerkzaamheid) te verrichten. Deze verplichting geldt alleen voor leden van 16 jaar en ouder.

2. Voor leden beneden de 16 jaar worden de ouders c.q. de wettelijke vertegenwoordigers voor deze diensten aangezocht. Deze diensten hebben o.a. betrekking op de ten behoeve van de betreffende leden georganiseerde wedstrijden of activiteiten of reguliere bardiensten.

3. Leden en ouders/vertegenwoordigers van leden beneden de 16 jaar kunnen aangeven aan welke activiteiten en gedurende welke perioden zij de voorkeur geven. Hiermee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

4. Leden en ouders/vertegenwoordigers van leden beneden de 16 jaar, die aangeven geen zelfwerkzaamheid te willen verrichten of verstek laten gaan, kan het bestuur een solidariteitsbijdrage opleggen waarvan de hoogte door de Algemene Leden Vergadering wordt vastgesteld. Deze bijdrage wordt gelijktijdig met de eerstvolgende contributiebetaling per automatische incasso geïnd.

5. Bij te laat komen bij een zelfwerkzaamheid kan een solidariteitsbijdrage worden opgelegd, gelijk aan de helft van het bedrag voor het verstek laten gaan.

6. Indien betrokkene het met enige beslissing niet eens is gelden de regels van Artikel 7 van dit Huishoudelijk Reglement.

7. Voor het niet betalen van solidariteitsbijdragen gelden dezelfde regels als bij achterstand van contributiebetaling.

8. Ten behoeve van het vrijwilligerswerk gelden verder de regels uit het Reglement Vrijwilligerswerk.

ARTIKEL 7. KLACHTEN

1. Tegen handelen of nalaten van een persoon of orgaan binnen de vereniging kan binnen vier weken na constatering schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het bestuur. Het bestuur moet degene die het bezwaar heeft ingediend - indien deze dat wenst – horen. Binnen twee maanden na het indienen van het bezwaar moet het bestuur schriftelijk zijn besluit mededelen. Deze termijn kan slechts eenmaal worden verlengd. Hiervan wordt de indiener van het bezwaar schriftelijk op de hoogte gesteld. Deelt het bestuur haar besluit niet binnen deze termijn mede, dan is de indiener van het bezwaar in het gelijk gesteld.

2. Binnen vier weken na dagtekening van het besluit van het bestuur kan betrokkene aangeven, dat hij/zij in beroep wenst te gaan tegen het besluit tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering, tijdens welke vergadering het betreffende bezwaar/beroep zal worden behandeld.

ARTIKEL 8. STRAFMAATREGELEN

1. In het algemeen zal strafbaar zijn het handelen in strijd met de Statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging of het schaden van de belangen van de vereniging. Ook grove nalatigheid is strafbaar.

2. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie, belast met de tuchtrechtspraak, is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, ingeval van overtredingen van het vorenstaande, de volgende straffen op te leggen: berisping, schorsing en/of ontzetting (royement).

3. Een lid, dat zich naar de mening van het bestuur onwaardig heeft gedragen of de goede naam van de vereniging in gevaar heeft gebracht, kan door het bestuur worden geschorst en aan de Algemene Leden Vergadering ter royering worden voorgedragen. Artikel 10b, lid 3 tot en met 7 is van overeenkomstige toepassing.

4. Een door de vereniging aan de Atletiekunie opgegeven lid, die in staat van wanbetaling verkeert, kan door het bestuur de deelname aan wedstrijden worden ontzegd.

5. Kosten ontstaan door nalatig gebruik van de accommodatie en/of materiaal worden in rekening gebracht bij degene die verantwoordelijk is voor de nalatigheid.

6. Met nadruk wordt gesteld, dat onsportief gedrag, pestgedrag en grensoverschrijdend gedrag binnen de verenigingscultuur onaanvaardbaar is. In geval van constatering van dergelijk gedrag is het bestuur bevoegd om dit gedrag in een persoonlijk gesprek met betrokken leden en/of ouders/vertegenwoordigers van leden beneden de 16 jaar aan de orde te stellen. Bij voortduring van het gedrag zijn de bepalingen 1 tot en met 5 van dit artikel onverminderd van toepassing.

ARTIKEL 9. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

1. De opzegging van het lidmaatschap dient door het lid digitaal bij de ledenadministratie te geschieden,tenminste een maand voor het verstrijken van het desbetreffende kalenderkwartaal. Een opzegging kan niet via een trainer of enig ander lid van de vereniging geschieden.

2. Het lid is tot contributiebetaling over het lopende kwartaal verplicht.

3. Ter beoordeling van het bestuur kan in bijzondere omstandigheden van deze laatste bepaling ontheffing worden verleend.

4. Een lid, dat na de in het eerste lid genoemde datum het lidmaatschap opzegt, kan ook tot contributiebetaling over het volgende kwartaal worden verplicht.

5. Bij een contributie achterstand van een kwartaal volgt een ingebrekestelling. Indien een kwartaal na dagtekening van de ingebrekestelling niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan, kan het bestuur tot royement van het desbetreffende lid overgaan. Hiervan dient het lid schriftelijk op de hoogte gesteld te worden. Bij royement blijft de vordering van de achterstallige contributie alsmede eventuele externe incassokosten bestaan. Het bestuur is bevoegd royement aan de desbetreffende sportbond door te geven.

ARTIKEL 10. BENOEMING VAN ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE en BEËINDIGING ERELIDMAATSCHAP EN LIDMAATSCHAP VAN VERDIENSTE

Artikel 10a

Het bestuur gaat niet over tot voordracht van ereleden en leden van verdienste als bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Statuten, dan nadat het voornemen daartoe is kenbaar gemaakt via een (digitale) publicatie van de vereniging. Het bestuur neemt een termijn van vier weken in acht waarin leden digitaal of schriftelijk hun bedenkingen kunnen indienen tegen dit voornemen. Het bestuur zal vervolgens, naar aanleiding van de eventuele ingekomen bedenkingen en in overleg met het beoogde erelid of lid van verdienste, besluiten of voordracht zal volgen tijdens de Algemene Leden Vergadering.

Artikel 10b

1. Erelidmaatschap en lidmaatschap van verdienste kan op schriftelijk voorstel van 10 stemgerechtigden en op voorstel van het bestuur door de Algemene Leden Vergadering (ALV) worden ingetrokken.

2. Het bestuur stelt betrokkene per aangetekende brief van het voorstel in kennis en stelt hem in de gelegenheid mondeling dan wel schriftelijk een reactie te geven. Het bestuur neemt binnen 2 maanden na ontvangst van het voorstel een besluit om al dan niet een voorstel tot beëindiging van het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste te doen en stelt betrokkene met opgaaf van reden(en) daarvan in kennis.

3. Betrokkene kan binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep daartegen aantekenen.

4. Indien betrokkene geen beroep aantekent, doet het bestuur de ALV een voorstel tot beëindiging van het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste. Het bestuur zal de persoon hier vooraf over inlichten. In de agenda van de ALV blijft betrokkene anoniem. Tijdens de ALV verstrekt het bestuur aan de aanwezigen zo min mogelijk informatie over de betrokkene om diens privacy te waarborgen. De ALV beslist met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden op het voorstel van het bestuur. Het bestuur doet de ALV een voorstel tot beëindiging van het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste.

5. Indien betrokkene beroep aantekent, wordt een commissie samengesteld, bestaande uit een door het bestuur uit zijn midden daartoe aangewezen bestuurslid, een door betrokkene daartoe aangewezen lid, alsmede uit een door beide commissieleden aangewezen onafhankelijk voorzitter. Indien beide commissieleden er niet slagen tezamen een onafhankelijk voorzitter aan te wijzen, zal het bestuur een voorzitter aanwijzen.

6. De in lid 5 bedoelde commissie zal, na het betreffende lid in de gelegenheid te hebben gesteld mondeling dan wel schriftelijk zijn zienswijze te geven, binnen tien weken na het bezwaar schriftelijk advies geven aan het bestuur.

7. Het bestuur neemt na kennisneming van het advies binnen vier weken een besluit om hetzij het eerdere besluit tot het doen van een voorstel tot beëindiging van het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste handhaven, hetzij dit besluit in te trekken. Het bestuur kan daarbij, mits deugdelijk gemotiveerd, afwijken van het advies van de commissie. Het bestuur stelt het betrokken lid zo spoedig mogelijk door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met op gaaf van reden(en) daarvan in kennis. Het bestuur doet de ALV een voorstel tot beëindiging van het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste. Het bepaalde in het vierde lid, met uitzondering van de eerste volzin, is van overeenkomstige toepassing.

8. Degene wiens beëindiging van het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste wordt verzocht, kan te allen tijde, zolang de ALV nog geen besluit heeft genomen, zijn erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste intrekken. De beëindigingprocedure van de leden 1 tot en met 7 komt daarmee onmiddellijk ten einde.

ARTIKEL 11. VERVALLEN ROYEMENT NA WANBETALING

1. Wil een geroyeerd lid opnieuw voor het lidmaatschap in aanmerking komen dan is daarvoor na betaling van de aan de vereniging verschuldigde gelden waaronder in dit verband ook de oude schulden worden verstaan, de goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering nodig.

ARTIKEL 12. ARCHIEF

1. De bestuurs- en commissieleden zijn verplicht de bij hen ingekomen stukken, betrekking hebbende op de vereniging, in een archief te plaatsen. Het archief blijft eigendom van de vereniging. Bij wisseling van functies wordt het archief overgedragen.

ARTIKEL 13. KANTINE- EN CLUBGEBOUWREGELS

Clubgebouw

1. Er wordt niet getraind in de hal of de kantine van het clubgebouw; dat houdt in geen rek-, strek- en krachtoefeningen. Indien nodig kan uitgeweken worden naar de kleedkamers.

2. De informatieborden mogen gebruikt worden door de secties/commissies om zaken onder de aandacht te brengen van de leden. Er mogen geen aanplakbiljetten op de ramen geplakt worden.

3. Fietsen mogen uitsluitend gestald worden in de daarvoor bestemde rekken buiten het complex. Fietsen mogen niet geparkeerd worden voor of tegen de toegangshekken i.v.m. doorgang voor hulpdiensten Uitgezonderd zijn de racefietsen van de triatleten die tijdens de training gebruikt worden. Deze mogen in het daarvoor bestemde rek op het complex gestald worden.

4. Auto's zijn niet toegestaan op het complex en mogen tevens niet geparkeerd worden voor de toegangshekken i.v.m. doorgang voor hulpdiensten. Kort laden en lossen is bij uitzondering toegestaan.

5. In het clubgebouw is van toepassing het Bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’.

Kantine

6. Het clubgebouw is altijd geopend tijdens reguliere trainingstijden (zie website). Trainers beschikken over sleutels van het complex. Indien er een beheerder/barmedewerker aanwezig is, opent en sluit deze de bar. De kantine en accommodatie worden afgesloten door de beheerder, de barmedewerker of de trainer indien geen barpersoneel aanwezig is.

7. De beheerder/barmedewerker houdt toezicht op de kantine/ clubgebouw en is bevoegd om leden en trainers aan te spreken op verkeerd gebruik, misbruik, etc. van accommodatie en gebouw. Misbruik wordt gemeld bij het bestuur, waarna eventuele maatregelen volgen.

8. Commissies/leden die buiten reguliere trainingstijden gebruik willen maken van de kantine/clubgebouw, dienen dit te overleggen met het bestuur. Dit geldt ook als het gaat om het houden van trainingen buiten de reguliere tijden.

9. Roken is op het gehele sportcomplex niet toegestaan!

Bestuurskamer

10. Bestuur, secties en commissies kunnen de bestuurskamer en de instructieruimte als vergaderruimte gebruiken. De gebruikers kunnen dit reserveren in de daarvoor bestemde agenda.

11. Het kopieerapparaat / printer mag gebruikt worden door de secties, commissies en het bestuur. Er mag alleen gekopieerd worden t.b.v. werkzaamheden voor de vereniging.

12. Papier en enveloppen liggen opgeslagen in de bestuurskamer. Deze voorraad mag gebruikt worden door de secties, commissies en bestuur voor werkzaamheden betreffende de vereniging.

13. De telefoon in de bestuurskamer mag door bestuur, secties en commissies gebruikt worden voor zaken die te maken hebben met het uitvoeren van werkzaamheden voor de vereniging. Overig gebruik wordt niet toegestaan.

14. Oneigenlijk gebruik van materiaal, etc. wordt bestraft (zie Artikel 8 van dit Huishoudelijk Reglement).

Baanregels, regels lopen op de openbare weg en krachthonk

15. Baanregels, regels voor het lopen op de weg met groepen en het gebruik van het krachthonk is beschreven in het document: BAANREGELS, REGELS LOPEN OP DE OPENBARE WEG EN KRACHTHONK. Dit document wordt beheerd door de baansectie en de loopsectie en na goedkeuring van het bestuur op elk moment worden aangepast wanneer de veiligheidssituatie daarom vraagt.

ARTIKEL 17 VORMEN VAN LIDMAATSCHAP

Binnen C.A.V. Energie kennen we de volgende soorten lidmaatschap met bijbehorende rechten en plichten.

 1. Gewoon lid

 2. Aprirant lid

 3. Gastlid

 4. Juryleden

 5. Begunstigers

 6. Ereleden

 7. Leden van Verdienste

 8. Tijdelijk lid

 9. Slapend lid/Blessurelid

 10. Verenigingslid

ARTIKEL 14. TOELICHTING SOORTEN LEDEN MET BIJBEHOREND AANBOD VAN FACILITEITEN

1. Gewone leden

Hieronder vallen de leden die volledig lid zijn van de vereniging en trainen onder leiding en toezicht van door de vereniging aangestelde trainers. Hierbij onderscheiden we Baanatleten, Wegatleten,Triatleten, Wandelaars en atleten met een beperking.

Alle atleten mogen gebruik maken van de kunststofbaan en het middenterrein.

Gebruik van trainingsmateriaal en krachthonk is uitsluitend toegestaan onder begeleiding van trainers of andere functionarissen van Energie

Het inschrijfgeld van de competitiewedstrijden wordt betaald door de vereniging.

Pupillen en junioren ontvangen altijd een wedstrijdlicentie, senioren kunnen kiezen of zij een wedstrijdlicentie wensen (toeslag op de contributie). Additioneel kunnen leden tevens lid worden van de triatlonbond.

Deelname training: Ja
Vrijwilligersverplichting: Ja
Deelname Clubkampioenschappen: Ja
Stimuleringsregeling en beloning: Ja
Stemrecht: Ja
KNAU lid: Ja
Contributie: Volgens contributie tabel
Contributie Familiekorting: Ja

2. Aspirant-leden

Aspirant atleten kunnen voor een periode van maximaal 1 maand deelnemen aan de training tot zij de keus maken of ze regulier lid willen worden.

I.v.m. de aansprakelijkheidsverzekering dienen deze atleten wel een inschrijfformulier in te vullen.

Deelname training: Ja
Vrijwilligersverplichting: Nee
Deelname Clubkampioenschappen: Nee
Stimuleringsregeling en beloning: Nee
Stemrecht: Nee
KNAU lid: Nee
Contributie: n.v.t.
Contributie Familiekorting: Nee

3. Gastleden

Een atleet die een wedstrijdlicentie heeft bij een andere vereniging en dus al lid is van de KNAU via deze andere vereniging.

Omdat hij/zij al lid is bij een andere vereniging, wordt vrijstelling verleend van het inschrijfgeld.Deze atleten zijn vrijgesteld van de vrijwilligersregeling, maar kunnen ook geen beroep doen op de stimuleringsregelingen en mogen uitsluitend buiten mededinging deelnemen aan clubkampioenschappen.

Deelname training: Ja
Vrijwilligersverplichting: Nee
Deelname Clubkampioenschappen: Buiten mededinging
Stimuleringsregeling en beloning: Nee
Stemrecht: Nee
KNAU lid: Nee
Contributie: Volgens contributietabel, vrijstelling inschrijfgeld
Contributie Familiekorting: Nee

4. Juryleden

Hieronder vallen vrijwilligers die in het bezit zijn van een jury diploma, maar niet op andere wijze lid zijn van de Atletiekunie. Zij betalen geen contributie.

Deelname training: Nee
Vrijwilligersverplichting: Nee
Deelname Clubkampioenschappen: Nee
Stimuleringsregeling en beloning: Nee
Stemrecht: Nee
KNAU lid: Ja
Contributie: N.v.t.
Contributie Familiekorting: Nee

5. Begunstigers

Begunstigers dragen de club een warm hart toe en betalen een bijdrage om de club te steunen. Deze leden maken geen gebruik van de faciliteiten van de club.

Deelname training: Nee
Vrijwilligersverplichting: Nee
Deelname Clubkampioenschappen: Nee
Stimuleringsregeling en beloning: Nee
Stemrecht: Nee
KNAU lid: Nee
Contributie: Vrijwillig bijdrage
Contributie Familiekorting: Nee

6. Ereleden

Ereleden zijn die leden die door de Algemene ledenvergadering benoemd zijn vanwege uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging. Zij betalen geen contributie.

Deelname training: Ja
Vrijwilligersverplichting: Nee, tenzij tevens gewoon lid
Deelname Clubkampioenschappen: Ja
Stimuleringsregeling en beloning: Ja
Stemrecht: Ja
KNAU lid: Nee, tenzij tevens gewoon lid
Contributie: Nee
Contributie Familiekorting: Nee

7. Leden van verdienste

Leden van verdienste zijn leden die door de Algemene leden vergadering benoemd zijn voor hun grote inzet voor de vereniging.

Deelname training: Ja
Vrijwilligersverplichting: Nee, tenzij tevens gewoon lid
Deelname Clubkampioenschappen: Ja
Stimuleringsregeling en beloning: Ja
Stemrecht: Ja
KNAU lid: Nee, tenzij tevens gewoon lid
Contributie: Ja
Contributie Familiekorting: Nee

8. Tijdelijk lid

Een tijdelijk lid heeft een kortlopend lidmaatschap bij de vereniging. Over het algemeen is dit gerelateerd aan een project of evenement. Leden kunnen na hun tijdelijk lidmaatschap gewoon lid worden zonder betaling van inschrijfgeld.

Deelname training: Ja
Vrijwilligersverplichting: Nee
Deelname Clubkampioenschappen: Ja
Stimuleringsregeling en beloning: Nee
Stemrecht: Nee
KNAU lid: Ja
Contributie: Ja, aangepast
Contributie Familiekorting: Nee

9. Slapend lid/blessurelid

Slapende leden / blessureleden zijn die leden die door omstandigheden niet in staat zijn om deel te nemen aan de reguliere trainingen.

Deelname training: Nee
Vrijwilligersverplichting: Ja
Deelname Clubkampioenschappen: Nee
Stimuleringsregeling en beloning: Nee
Stemrecht: Ja
KNAU lid: Ja
Contributie: Ja, aangepast
Contributie Familiekorting: Nee

10.Verenigingslid

Vereningsleden zijn geen deelnemend lid van Energie, maar slechts geregistreerd t.b.v. vrijwilligerstaken.

Deelname training: Nee
Vrijwilligersverplichting: Ja
Deelname Clubkampioenschappen: Nee
Stimuleringsregeling en beloning: Nee
Stemrecht: Nee
KNAU lid: Nee
Contributie: Nee
Contributie Familiekorting: Nee

ARTIKEL 15. VERGOEDINGEN VOOR OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLING VOOR TRAINERS

C.A.V. Energie wil graag dat haar trainers zich continue ontwikkelen Het beleid van vergoedingen voor opleidingen en bijscholing voor trainers van Energie is als volgt:

 • Iedere de 2 à 3 jaar organiseren we op kosten van de vereniging een interne cursus voor trainer niveau 2 (ALT2, ABAT2) voor leden die de ambitie hebben om als (assistent)-trainer aan de slag te gaan.

 • In overleg met de baan/loopsectie mag een assistent-trainer de opleiding basistrainer niveau 3 (BLT3, BBAT3) doen op kosten van de vereniging, mits ze de opleiding met succes afronden en gedurende 3 jaar minimaal 40 trainingen per jaar geven. Hiervoor wordt een overeenkomst getekend.

 • Eendaagse opleidingen en clinics die voor licentiepunten in aanmerking komen kunnen eventueel gedeclareerd worden na toestemming van de loop/baansectie. Bijvoorbeeld de Looptrainers dag, dag van de atletiek en clinics voor licentiepunten aan alle trainers (reiskosten voor eigen rekening).

 • Overige opleidingen en cursussen die trainers willen volgen, dienen zij zelf uit hun trainersvergoeding te bekostigen (voorbeelden zijn trainer niveau 4, Physical Performance Trainer, Running Therapy). Tenzij de club expliciet vraagt of trainers een bepaalde cursus willen volgen omdat verwacht wordt dat dit veel extra leden zal aantrekken of voor behoud van grote groepen leden zal zorgen.

 • Opleiding triatlontrainer (TTN1, TTN3) is op aanvraag, omdat de vereniging slechts enkele triatlontrainers nodig heeft.

ALT2 = Assistent Looptrainer niveau 2

ABAT2 = Assistent Baanatletiektrainer niveau 2

BLT3 = Basis Looptrainer niveau 3

BBAT3 = Basis Baanatletiektrainer niveau 3

TTN1 = Triathlon Trainer Niveau 1

TTN3 = Triathlon Trainer Niveau 3

ARTIKEL 16. INDELING IN LOOPGROEPEN

Iedere loper heeft het recht zelf te bepalen in welke loopgroep hij of zij traint en staat bij de betreffende trainer op de presentielijst. Mits de loopcapaciteiten van de loper aansluiten bij de loopgroep ter beoordeling van de trainer.

Een loper die terugkeert van een blessure of anderszins “mindere periode” of blessuregevoelig is voor bepaalde training, kan meetrainen met een “lagere loopgroep”. Wel dient de loper zijn/haar eigen trainer te informeren.

Trainers zijn verantwoordelijk om lopers uit hun eigen loopgroep advies te geven wanneer zij qua niveau in een hogere of lagere loopgroep horen.

Een trainer heeft het recht om een loper te weigeren op basis van gegronde redenen (b.v. niveauverschil te groot, verstoorde groepstraining). Indien dit tot een conflict leidt, zal het aan de Sectie Loopatletiek worden voorgelegd.

ARTIKEL 17. VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

Alle bestuursleden, alle trainers en door het bestuur geselecteerde overige vrijwilligers die bij C.A.V. Energie actief zijn, moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het ministerie van Justitie screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

ARTIKEL 18. WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden aangenomen met tenminste twee derde van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen in de Algemene Leden Vergadering.

ARTIKEL 19. DIVERSEN

1. Bij twijfel over de uitleg van dit Huishoudelijk Reglement, en ook in de gevallen waarin het niet voorziet, beslist het bestuur.

2. Bij onenigheid beslist het bestuur.

Beleid en reglementen Overzicht