Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2015
Het bestuur van CAV Energie nodigt alle leden, ouders van jeugdleden, trainers en overige belangstellenden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2015.

 

Datum: Vrijdag 27 maar 2015
Aanvang: 20.00 uur; de koffie staat klaar vanaf 19.30 uur
Plaats: Kantine C.A.V. Energie sportpark ‘de Bongerd’

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Notulen vergadering d.d. 4 april 2014 (bijlage)
3. Jaarverslagen 2014 van de secties, commissies en het bestuur (bijlage)
4. Prestatie overzicht 2014
5. Financieel overzicht 2014 (bijlage) alsmede verslag kascontrolecommissie
6. Décharge van het bestuur en de penningmeester over gevoerd beleid in 2014
7. Benoeming kascontrolecommissie 2015
Pauze
8. Terugblik 50 jarig bestaan in 2014
9. Voortgang beleidsplan 2013 – 2017
10. Voortgang nieuwe accommodatie
11. Voortgang Vrijwilligerswerk
12. Begroting 2015 / voorstel contributie 2015/2016 (bijlage)
13. Commissieleden vertrek / nieuwe leden / vacatures
14. Bestuursleden vertrek / nieuwe leden / vacatures
15. Rondvraag

 

De bijlagen van de agendapunten 2, 3, 5 en 12 liggen binnenkort voor iedereen ter inzage in de kantine.
Neemt u de stukken s.v.p. tevoren door en stel uw vragen (bij voorkeur schriftelijk) aan het bestuur tot uiterlijk een week voor de vergadering (in de rode brievenbus van het secretariaat of per e-mail aan leendert.nobels@gmail.com; voordeel daarvan is dat een aantal agendapunten kort en bondig behandeld kan worden.

Nieuws Overzicht