Voordracht Piet Wijnsema als erelid van de vereniging

Het bestuur is voornemens om tijdens de algemene ledenvergadering van 18 maart 2016 Piet Wijnsema voor te dragen als erelid vanwege zijn grote inzet voor de vereniging.

Het bestuur noemt hierbij allereerst zijn brede inzet voor Energie, waarbij zijn niet aflatende enthousiasme anderen inspireert en tot een groot voorbeeld is en waarbij zijn sociale manier van communiceren navolging verdient.

Piet levert al jaren op vele terreinen een bijdrage aan een positieve en energievolle uitstraling van de vereniging. Als vaste starter bij C.A.V. Energie is hij bij iedereen bekend. Maar Piet zorgt er ook voor dat de vereniging in de media publiciteit krijgt door het schrijven van artikelen; of het nu op het gebied van de wedstrijden, individueel geleverde prestaties of om georganiseerde evenementen gaat. Zijn PR-activiteiten doet hij getrouw en met grote zorgvuldigheid. Piet is betrokken bij alle leden van Energie, hetgeen hij laat blijken door zijn warme reacties op het forum van de website voor leden die bijzondere prestaties hebben verricht of in geval van een persoonlijke gebeurtenis. Zelf neemt hij al jarenlang deel aan alle wedstrijden van Energie – of het nu om een baan- of crosswedstrijd of een clubkampioenschap gaat. En … uiteraard in de clubkleding.

Piet is al dertig jaar lid van de vereniging en heeft al die jaren blijk gegeven een ‘stille kracht’ binnen de vereniging te zijn. Hij is altijd aanwezig op de Algemene ledenvergaderingen en levert daar – altijd met overtuiging – zijn positief bedoelde en daarom zeer gewaardeerde kritiek. Hij is meer dan eens door het bestuur om raad gevraagd, vanwege zijn grote kennis van het reilen en zeilen binnen de vereniging. Niet alleen als lid van de kascontrolecommissie, maar ook gevraagd en ongevraagd, heeft hij het bestuur in financiële zin vele jaren en regelmatig de juiste richting gewezen.

Vrijwel nooit wordt op hem tevergeefs een beroep gedaan. Naast bovengenoemde taken heeft Piet zich nog op andere terreinen en functies verdienstelijk gemaakt, zoals het begeleiden van de loopgroepen als assistent-trainer en ook bij het tot stand komen van het Jubileumboekje van 50 jaar C.A.V. Energie is hij een stimulerende kracht geweest.

Piet is binnen de vereniging van onbesproken gedrag en strekt wat het bestuur betreft tot een voorbeeld voor ieder lid. Met groot genoegen draagt het bestuur Piet daarom voor als erelid!

Degenen die bedenkingen hebben tegen deze voordracht, kunnen deze schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur tot en met uiterlijk 29 februari 2016. Het bestuur zal naar aanleiding van de eventueel ingekomen bedenkingen besluiten of de voordracht daadwerkelijk zal volgen. De algemene ledenvergadering zal beslissen over de voordracht.

Barendrecht, 1 februari 2016

*******************************************************************************************************

Uit het Huishoudelijk Reglement ……….

BENOEMING VAN ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

 

Artikel 11a Het bestuur gaat niet over tot voordracht van ereleden en leden van verdienste als bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Statuten, dan nadat het voornemen daartoe is kenbaar gemaakt via het clubblad, de Nieuwsflits of de website van de vereniging. Het bestuur neemt een termijn van vier weken in acht waarin leden schriftelijk hun bedenkingen kunnen indienen tegen dit voornemen. Het bestuur zal vervolgens, naar aanleiding van de eventuele ingekomen bedenkingen en in overleg met het beoogde erelid of lid van verdienste, besluiten of voordracht zal volgen tijdens de ALV.

Nieuws Overzicht