Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement atletiekvereniging C.A.V. Energie vastgesteld tijdens de ALV op 23-03-2018

 

 

ARTIKEL 1. CLUBTENUE

Het clubtenue van C.A.V. Energie voor wedstrijden is als volgt:

1. een (dames- en heren)sprintpak, bovenkant rood, onderkant zwart, gescheiden door een witte horizontale, verspringende strook, uitlopend in punten, waarop aan de rechter voorkant het logo en de naam van C.A.V. Energie en aan de achterzijde ‘Energie Barendrecht’;

2. een (dames- en heren-)singlet of (dames)top, bovenkant rood, onderkant zwart, gescheiden door een witte horizontale, verspringende strook, uitlopend in punten waarop aan de rechter voorkant het logo en de naam van C.A.V. Energie en aan de achterzijde ‘Energie Barendrecht’;

3. een volledig zwart atletiekshort of lange/korte tight (legging).

 

ARTIKEL 2. LEDEN EN LIDMAATSCHAP

1. Overal waar in dit Huishoudelijk Reglement of een daaraan gerelateerd reglement wordt gesproken van lid of leden, wordt daarmee bedoeld aspirant-lid (-leden), erelid (-leden), lid (leden) van verdienste, gewoon lid (gewone leden), gastlid (-leden).

2. Ereleden en leden van verdienste ontvangen een uitnodiging voor elke Algemene Leden Vergadering en feestelijke bijeenkomst.

3. De gegevens uit de ledenlijst zijn bedoeld voor intern gebruik. Deze lijst mag uitsluitend ter beschikking komen aan die bestuurs- of commissieleden die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Daarnaast worden de gegevens doorgegeven aan de bonden.

 

ARTIKEL 3. AANMELDING

1. Leden schrijven zich in via een compleet ingevuld formulier op de website. Bij inschrijving verklaren zij zich bekend en akkoord met de Statuten, Huishoudelijk Reglement en overige daaraan gerelateerde reglementen (ter inzage op de website of op aanvraag).

2. Het lidmaatschap voor minderjarigen kan voor het eerst aanvangen in de maand dat de 6-jarige leeftijd wordt bereikt.

 

 

ARTIKEL 4. CONTRIBUTIEBETALING

1. De contributie bestaat uit een vast deel bestemd voor de bijdrage aan de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU, verder te noemen Atletiekunie) en/of Triathlon Bond. Een eventuele verhoging van de bijdrage aan de Atletiekunie en/of Triathlon Bond wordt automatisch doorberekend. Het variabele deel van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering (ALV) tijdens de ALV per leeftijdscategorie vastgesteld en door een (digitale) publicatie ter kennis van de leden gebracht.

2. Het contributiebedrag wordt per automatische incasso geïnd en geschiedt per kwartaal. Bij iedere andere wijze van betaling is de penningmeester in voorkomende gevallen gerechtigd de externe incassokosten in rekening te brengen. Dit bedrag kan per betaling in halve euro’s naar boven worden afgerond.

3. Indien meer gezinsleden gelijktijdig lid zijn, kan een kortingsregeling gehanteerd worden. Het gaat hierbij om drie of meer leden van hetzelfde gezin die woonachtig zijn op hetzelfde adres en de contributie laten afschrijven van dezelfde rekening. De gezinskorting gaan in bij het eerste kwartaal waarbij alle gezinsleden voor het volledige kwartaal gefactureerd worden.

4. Bij aanmelding tot lid wordt bij de eerste contributiebetaling de verplichte jaarlijkse bijdrage aan de Atletiekunie en/of Triathlon Bond alsmede de administratiekosten (inschrijfgeld) opgeteld.

5. In bepaalde gevallen - bijvoorbeeld langdurige ziekte, zwangerschap of verblijf elders - is het bestuur bevoegd (gedeeltelijke) ontheffing te verlenen tot het betalen van contributie.

6. Tenzij anders bepaald door de Algemene Leden Vergadering is de minimum jaarlijkse bijdrage van begunstigers/donateurs tenminste een kwartaalbetaling van de contributie voor meerderjarige leden.

7. Een gastlidmaatschap is mogelijk als de atleet lid is van een andere atletiekvereniging en daar een wedstrijdlicentie heeft.

 

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN

1. Leden worden geacht de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en daaraan gerelateerde reglementen en alle daarin aan te brengen wijzigingen, indien deze na goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering in een(digitale) publicatie van Energie zijn gepubliceerd, te kennen en zijn gehouden zich aan deze bepalingen te onderwerpen.

2. Adresveranderingen en andere aangelegenheden die voor een juiste gang van zaken in de vereniging noodzakelijk zijn dienen (per e-mail) te worden gemeld aan de Ledenadministratie.

 

 

ARTIKEL 6. REGELS VRIJWILLIGERSWERK

1. Leden zijn verplicht voor de vereniging hand- en spandiensten (zelfwerkzaamheid) te verrichten. Deze verplichting geldt alleen voor leden van 16 jaar en ouder.

2. Voor leden beneden de 16 jaar worden de ouders c.q. de wettelijke vertegenwoordigers voor deze diensten aangezocht. Deze diensten hebben dan alleen betrekking op de ten behoeve van de betreffende leden georganiseerde wedstrijden of activiteiten.

3. Leden en ouders/vertegenwoordigers van leden beneden de 16 jaar kunnen aangeven aan welke activiteiten en gedurende welke perioden zij de voorkeur geven. Hiermee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

4. Leden en ouders/vertegenwoordigers van leden beneden de 16 jaar, die aangeven geen zelfwerkzaamheid te willen verrichten of verstek laten gaan, kan het bestuur een solidariteitsbijdrage opleggen waarvan de hoogte door de Algemene Leden Vergadering wordt vastgesteld. Deze bijdrage wordt gelijktijdig met de eerstvolgende contributiebetaling per automatische incasso geïnd.

5. Bij te laat komen bij een zelfwerkzaamheid kan een solidariteitsbijdrage worden opgelegd, gelijk aan de helft van het bedrag voor het verstek laten gaan.

6. Indien betrokkene het met enige beslissing niet eens is gelden de regels van Artikel 7 van dit Huishoudelijk Reglement.

7. Voor het niet betalen van solidariteitsbijdragen gelden dezelfde regels als bij achterstand van contributiebetaling.

8 Ten behoeve van zelfwerkzaamheid gelden verder de regels uit het Reglement Vrijwilligerswerk.

 

ARTIKEL 7. KLACHTEN

1. Tegen handelen of nalaten van een persoon of orgaan binnen de vereniging kan binnen vier weken na constatering schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het bestuur. Het bestuur moet degene die het bezwaar heeft ingediend - indien deze dat wenst – horen. Binnen twee maanden na het indienen van het bezwaar moet het bestuur schriftelijk zijn besluit mededelen. Deze termijn kan slechts eenmaal worden verlengd. Hiervan wordt de indiener van het bezwaar schriftelijk op de hoogte gesteld. Deelt het bestuur haar besluit niet binnen deze termijn mede, dan is de indiener van het bezwaar in het gelijk gesteld.

2. Binnen vier weken na dagtekening van het besluit van het bestuur kan betrokkene aangeven, dat hij/zij in beroep wenst te gaan tegen het besluit tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering, tijdens welke vergadering het betreffende bezwaar/beroep zal worden behandeld.

 

 

ARTIKEL 8. STRAFMAATREGELEN

1. In het algemeen zal strafbaar zijn het handelen in strijd met de Statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging of het schaden van de belangen van de vereniging. Ook grove nalatigheid is strafbaar.

2. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie, belast met de tuchtrechtspraak, is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, ingeval van overtredingen van het vorenstaande, de volgende straffen op te leggen: berisping, schorsing en/of ontzetting (royement).

3. Een lid, dat zich naar de mening van het bestuur onwaardig heeft gedragen of de goede naam van de vereniging in gevaar heeft gebracht, kan door het bestuur worden geschorst en aan de Algemene Leden Vergadering ter royering worden voorgedragen. Artikel 10b, lid 3 tot en met 7 is van overeenkomstige toepassing.

4. Een door de vereniging aan de Atletiekunie opgegeven lid, die in staat van wanbetaling verkeert, kan door het bestuur de deelname aan wedstrijden worden ontzegd.

5. Kosten ontstaan door nalatig gebruik van de accommodatie en/of materiaal worden in rekening gebracht bij degene die verantwoordelijk is voor de nalatigheid.

6. Met nadruk wordt gesteld, dat onsportief gedrag en pestgedrag binnen de verenigingscultuur onaanvaardbaar is. In geval van constatering van dergelijk gedrag is het bestuur bevoegd om dit gedrag in een persoonlijk gesprek met betrokken leden en/of ouders/vertegenwoordigers van leden beneden de 16 jaar aan de orde te stellen. Bij voortduring van het gedrag zijn de bepalingen 1 tot en met 5 van dit artikel onverminderd van toepassing.

 

ARTIKEL 9. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

1. De opzegging van het lidmaatschap dient digitaal bij de ledenadministratie te geschieden tenminste een maand voor het verstrijken van het desbetreffende kalenderkwartaal.

2. Het lid is tot contributiebetaling over het lopende kwartaal verplicht.

3. Ter beoordeling van het bestuur kan in bijzondere omstandigheden van deze laatste bepaling ontheffing worden verleend.

4. Een lid, dat na de in het eerste lid genoemde datum het lidmaatschap opzegt, kan ook tot contributiebetaling over het volgende kwartaal worden verplicht.

5. Bij een contributie achterstand van een kwartaal volgt een ingebrekestelling. Indien een kwartaal na dagtekening van de ingebrekestelling niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan, kan het bestuur tot royement van het desbetreffende lid overgaan. Hiervan dient het lid schriftelijk op de hoogte gesteld te worden. Bij royement blijft de vordering van de achterstallige contributie alsmede eventuele externe incassokosten bestaan. Het bestuur is bevoegd royement aan de desbetreffende sportbond door te geven.

ARTIKEL 10. BENOEMING VAN ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE en BEËINDIGING ERELIDMAATSCHAP EN LIDMAATSCHAP VAN VERDIENSTE

Artikel 10a
Het bestuur gaat niet over tot voordracht van ereleden en leden van verdienste als bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Statuten, dan nadat het voornemen daartoe is kenbaar gemaakt via een (digitale) publicatie van de vereniging. Het bestuur neemt een termijn van vier weken in acht waarin leden digitaal of schriftelijk hun bedenkingen kunnen indienen tegen dit voornemen. Het bestuur zal vervolgens, naar aanleiding van de eventuele ingekomen bedenkingen en in overleg met het beoogde erelid of lid van verdienste, besluiten of voordracht zal volgen tijdens de Algemene Leden Vergadering.

Artikel 10b
1. Erelidmaatschap en lidmaatschap van verdienste kan op schriftelijk voorstel van 10 stemgerechtigden en op voorstel van het bestuur door de Algemene Leden Vergadering (ALV) worden ingetrokken.

2. Het bestuur stelt betrokkene per aangetekende brief van het voorstel in kennis en stelt hem in de gelegenheid mondeling dan wel schriftelijk een reactie te geven. Het bestuur neemt binnen tien weken na ontvangst van het voorstel een besluit om al dan niet een voorstel tot beëindiging van het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste te doen en stelt betrokkene met opgaaf van reden(en) daarvan in kennis.

3. Betrokkene kan binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep daartegen aantekenen.

4. Indien betrokkene geen beroep aantekent, doet het bestuur de ALV een voorstel tot beëindiging van het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste. Het bestuur zal de persoon hier vooraf over inlichten. In de agenda van de ALV blijft betrokkene anoniem. Tijdens de ALV verstrekt het bestuur aan de aanwezigen zo min mogelijk informatie over de betrokkene om diens privacy te waarborgen. De ALV beslist met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden op het voorstel van het bestuur.

5. Indien betrokkene beroep aantekent, wordt een commissie samengesteld, bestaande uit een door het bestuur uit zijn midden daartoe aangewezen bestuurslid, een door betrokkene daartoe aangewezen lid, alsmede uit een door beide commissieleden aangewezen onafhankelijk voorzitter. Indien beide commissieleden er niet slagen tezamen een onafhankelijk voorzitter aan te wijzen, zal het bestuur een voorzitter aanwijzen.

6. De in lid 5 bedoelde commissie zal, na het betreffende lid in de gelegenheid te hebben gesteld mondeling dan wel schriftelijk zijn zienswijze te geven, binnen tien weken na het bezwaar schriftelijk advies geven aan het bestuur.

7. Het bestuur neemt na kennisneming van het advies binnen vier weken een besluit om hetzij het eerdere besluit tot het doen van een voorstel tot beëindiging van het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste handhaven, hetzij dit besluit in te trekken. Het bestuur kan daarbij, mits deugdelijk gemotiveerd, afwijken van het advies van de commissie. Het bestuur stelt het betrokken lid zo spoedig mogelijk door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met op gaaf van reden(en) daarvan in kennis. Het bestuur doet de ALV een voorstel tot beëindiging van het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste. Het bepaalde in het vierde lid, met uitzondering van de eerste volzin, is van overeenkomstige toepassing.

8. Degene wiens beëindiging van het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste wordt verzocht, kan te allen tijde, zolang de ALV nog geen besluit heeft genomen, zijn erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste intrekken. De beëindigingprocedure van de leden 1 tot en met 7 komt daarmee onmiddellijk ten einde.

ARTIKEL 11. VERVALLEN ROYEMENT NA WANBETALING

1. Wil een geroyeerd lid opnieuw voor het lidmaatschap in aanmerking komen dan is daarvoor na betaling van de aan de vereniging verschuldigde gelden waaronder in dit verband ook de oude schulden worden verstaan, de goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering nodig.

ARTIKEL 12. BESTUURSSAMENSTELLING

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 meerderjarige personen. De voorzitter wordt als zodanig gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Leden Vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn/haar benoeming af; het aftredende bestuurslid is wel terstond herkiesbaar.

ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, draagt zorg voor de afwikkeling van de lopende zaken en neemt in spoedeisende gevallen een beslissing.

ARTIKEL 14. TUSSENTIJDSE VACATURES

1. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid voorziet het bestuur in de vacature door benoeming van een bestuurslid. Deze benoeming dient in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering goedgekeurd te worden.

 

 

ARTIKEL 15. BESTUURSFUNCTIES

1. De taak van de voorzitter, secretaris en penningmeester worden omschreven in een taakomschrijving.

2. De overige taken van het bestuur worden over de in functie zijnde bestuursleden verdeeld.

 

ARTIKEL 16. COMMISSIES

1. Het bestuur stelt een sectie/commissie in en benoemt de sectie-/commissieleden.

2. In de vereniging kunnen diverse secties/commissies bestaan.

3. De taak van de secties/commissies wordt omschreven in een taakomschrijving.

 

ARTIKEL 17. ALGEMENE LEDEN VERGADERING

1. De Algemene Leden Vergadering wordt jaarlijks gehouden.

2. Als plaats van de vergadering kiest het bestuur zoveel mogelijk de kantine.

3. Het is gewenst dat alle leden de Algemene Leden Vergadering bijwonen teneinde zich uit te kunnen spreken over het bestuursbeleid en de toekomstvisie van het bestuur.

4. Bij verhindering dient men daarvan voor de vergadering (schriftelijk) kennis te geven aan de secretaris.

 

ARTIKEL 18. AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING

1. Punten worden op de agenda gebracht door het bestuur of door tenminste tien stemgerechtigde leden.

2. In het laatste geval worden deze uiterlijk veertien dagen voor de vergadering ter kennis gebracht aan de secretaris.

 

ARTIKEL 19. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

1. De notulen worden ter kennis van de leden gebracht en in de eerstvolgende ledenvergadering besproken en tenslotte vastgesteld.

 

ARTIKEL 20. KASCONTROLECOMMISSIE

1. Leden van de kascontrolecommissie worden gekozen voor de periode van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af.

2. Leden van de kascontrolecommissie zijn slechts tweemaal herkiesbaar.

ARTIKEL 21. ARCHIEF

1. De bestuurs- en commissieleden zijn verplicht de bij hen ingekomen stukken, betrekking hebbende op de vereniging, in een archief te plaatsen. Het archief blijft eigendom van de vereniging. Bij wisseling van functies wordt het archief overgedragen.

ARTIKEL 22. WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden aangenomen met tenminste tweederde van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen in de Algemene Leden Vergadering.

ARTIKEL 23. DIVERSEN

1. Bij twijfel over de uitleg van dit Huishoudelijk Reglement, en ook in de gevallen waarin het niet voorziet, beslist het bestuur.

2. Bij onenigheid beslist het bestuur.

 

ARTIKEL 24 BAANREGELS EN REGELS LOPEN OP DE OPENBARE WEG

Algemeen

1. Trainers worden geacht de baanregels te kennen en ernaar te handelen; daarnaast dienen zij de regels te verwoorden naar de trainingsgroepen.

2. Trainers dienen altijd in goed onderling overleg gebruik te maken van de baan.

3. Alle leden hebben toegang tot de baan en dienen met respect met elkaar om te gaan.

4. Bij gebruik van de accommodatie hebben de reguliere trainingsgroepen voorrang ten opzichte van de individuele beoefenaars. Training door individuele beoefenaars uitsluitend na overleg met de trainers.

5. Tijdens wedstrijden kan er niet worden getraind op de accommodatie.

6. Trainers zien toe op correct gebruik van het materiaal en de accommodatie; tevens zijn zij verplicht bijzondere aanwijzingen van het bestuur of de baanbeheerder in acht te nemen. Schade, die ontstaat door het niet nakomen van de aanwijzingen en baanregels, kan worden verhaald op de trainer.

7. Na gebruik te hebben gemaakt van materiaal van de vereniging, dient dit correct opgeborgen te worden; dit geldt ook voor pionnen, horden e.d. Daarnaast zullen de trainers aan het eind van de training toezien op het op de juiste wijze opbergen van het materiaal, het goed achterlaten van de gebruikte technische voorzieningen en het sluiten van de garagedeur.

8. Op baan- en middenterrein zijn honden niet toegestaan. Op andere delen van de accommodatie dienen honden beslist te zijn aangelijnd. Hulp-/geleidehonden zijn toegestaan.

9. Het rekken tegen de reclameborden en tegen de kozijnen en banken is niet toegestaan. Het herstel van beschadigingen en eventuele schoonmaakwerkzaamheden zijn voor rekening van de veroorzaker.

10. Trainers zijn verplicht bij onweer dan wel andere extreme weersituaties de training te staken, ook indien deze training niet plaatsvindt op de baan.

11. Op onze baan is het niet toegestaan om tape of dergelijke ‘hulpmiddelen’ voor markeringen aan te brengen; bij de aanloop voor het verspringen is al markering aangebracht; voor het hoogspringen zijn rubberen blokjes aanwezig. Tape of krijt kan de toplaag van de baan verstoppen, waardoor het water niet meer weg kan.

12. Roken is op het gehele sportcomplex niet toegestaan!

13. Het gebruik van kauwgom op het complex en zeker op de baan is niet toegestaan.

14. Wanneer een atleet gehinderd wordt tijdens de training op de rondbaan, dan geeft de atleet via het commando 'Baan" aan dat hij / zij met een training bezig is en vraagt om een vrije doorgang.

15. Het is niet toegestaan met oordopjes of vergelijkbaar te trainen op de baan.

Kunststofbaan

16. De baan altijd betreden vanaf het tegelpad. Nooit met modderschoenen. Ten behoeve van het behoud van de kunststofbaan dient er bij het lopen op spikes gebruik gemaakt te worden van speciale tartanpuntjes van bij voorkeur 5 mm maar maximaal 6 mm.

17. De binnenste baan (baan 1) is voor atleten, die hun programma lopen (snelheids- en tempotraining). Men dient hier achter elkaar te lopen, zodat snellere lopers moeiteloos buitenom kunnen passeren.

18. Tijdens de trainingsavonden kunnen de trainers in onderling overleg besluiten dat een bepaalde groep tempotraining doet in een andere baan dan baan 1.

19. Finish na de versnelling altijd naar de binnenkant van de baan toe; vanwege de veiligheid dient men naar binnen uit te stappen, het middenterrein op, zodat de binnenbaan direct vrij is voor achteropkomende lopers. Indien de tempo's in baan 3 gelopen worden, dient naar buiten toe gefinisht te worden.

20. Het in- en uitlopen dient alleen in de buitenste banen (5 en 6) te gebeuren. Langdurig in- en uitlopen dient niet op de baan plaats te vinden.

Middenterrein

21. Gedurende de reguliere werptrainingen, zoals vermeld in het trainingsoverzicht op de website, mag het grasveld van het middenterrein niet door andere groepen gebruikt worden.

22. Het grasveld mag op geen enkele manier moedwillig beschadigd worden (geen gaten in trappen etc.).

23. Het grasveld mag als de weersomstandigheden dit toelaten ook voor andere trainingen gebruikt worden.

Technische voorzieningen

24. Kogelstoten: kogels nooit op het beton of kunststof laten vallen, maar altijd op het gravel.

25. Discuswerpen: de disci liggen in het materiaalhok. Techniektraining in de oefensector

buitenzijde baan/spoorbaanzijde uitsluitend met rubber disci.

26. Speerwerpen: speren worden rechtop gedragen (Het zijn geen wandelstokken !) Niet op leunen en zeker niet mee in de baan prikken!

27. Hoogspringen: Na gebruik de overkappingen weer correct aanbrengen.

28. Hoogspringen en verspringen: klassikaal in de brede bak aan de overzijde van de baan (sector 5). Individueel in sector 2. Tijdens de training over de zwarte matten teruglopen. Na de training het zand in de bak terug vegen en de matten bevestigen.

Veiligheid op en rondom de baan

29. Wees altijd voorzichtig bij het oversteken van baan of veld. Kijk in welke baan er wordt gelopen en of er werptrainingen zijn. Houd er rekening mee dat sommige atleten met een speer tussen de 40 en 55 meter ver kunnen gooien.

30. Loop niet door andere trainingsgroepen heen.

31. Wees als loper, ook tijdens de training, alert op baangebruikers die – ondanks deze regels – onvoorzichtig op de baan lopen.

Veiligheid op de openbare weg

32. Lopers dienen zich aan de algemene en lokale (verkeers)regels te houden, tenzij door de organisatie middels herkenbare aanduidingen anders is bepaald (verkeersregelaars of andere aanwijzingen vanuit de organisatie).

33. Een deelnemer (loper en fietser) moet bij nacht (tijdstip gelegen tussen zonsondergang en zonsopkomst) EN bij atmosferische storingen van bijzondere aard (bijvoorbeeld regen, mist enz. met een zicht van minder dan 200 meter) goed zichtbaar zijn voor het overige verkeer door middel van het dragen van een fluorescerend jasje/hesje. Daarnaast wordt de loper geadviseerd om gebruik te maken van passieve of actieve verlichting.

34. De lopers gaan twee aan twee de weg op en indien deze te smal is achter elkaar. Meer dan twee lopers naast elkaar kan alleen in open terrein, zoals op brede bospaden of op het strand.

35. Een trainer beschikt tijdens trainingen buiten het sportcomplex te allen tijde over een mobiele telefoon voor het geval zich calamiteiten voordoen.

36. Wanneer het KNMI in de regio Rijnmond de code oranje of rood afgeeft vóór het tijdstip waarop de trainingen beginnen, zullen er geen trainingen gegeven worden. De accommodatie zal gesloten blijven.

ARTIKEL 25  KANTINE- EN CLUBGEBOUWREGELS

Clubgebouw

1. Er wordt niet getraind in de hal of de kantine; dat houdt in geen rek-, strek- en krachtoefeningen. Indien nodig kan uitgeweken worden naar de kleedkamers.

2. De informatieborden mogen gebruikt worden door de secties/commissies om zaken onder de aandacht te brengen van de leden. Er mogen geen aanplakbiljetten op de ramen geplakt worden.

3. Fietsen mogen alleen gestald worden in de daarvoor bestemde rekken. Fietsen mogen niet geparkeerd worden voor of tegen de toegangshekken.

4. In het clubgebouw is van toepassing het Bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’.

Kantine

5. Het clubgebouw is altijd geopend tijdens reguliere trainingstijden (zie website). De trainers beschikken over sleutels van het complex. Indien er een beheerder/barmedewerker aanwezig is, opent en sluit deze de bar. De kantine en accommodatie worden afgesloten door de beheerder, de barmedewerker of de trainer indien geen barpersoneel aanwezig is.

6. De beheerder/barmedewerker houdt toezicht op de kantine/ clubgebouw en is bevoegd om leden en trainers aan te spreken op verkeerd gebruik, misbruik, etc. van accommodatie en gebouw. Misbruik wordt gemeld bij het bestuur, waarna eventuele maatregelen volgen.

7. Het kantinemeubilair dient gebruikt te worden zoals dat bedoeld is.

8. Commissies/leden die buiten reguliere trainingstijden gebruik willen maken van de kantine/clubgebouw, dienen dit te overleggen met de beheerder. Dit geldt ook als het gaat om het houden van trainingen buiten de reguliere tijden.

9. Tassen en sportkleding horen niet thuis in de kantine, maar in de kleedkamer.

10. Er mag niet gerookt worden in de kantine conform de Nederlandse wetgeving.

Bestuurskamer

11. Bestuur, secties en commissies kunnen de bestuurskamer en de instructieruimte als vergaderruimte gebruiken. De gebruikers kunnen dit reserveren in de daarvoor bestemde agenda.

12. Het kopieerapparaat mag gebruikt worden door de secties, commissies en het bestuur. Er mag alleen gekopieerd worden t.b.v. werkzaamheden voor de vereniging.

13. Papier en enveloppen liggen opgeslagen in de bestuurskamer. Deze voorraad mag gebruikt worden door de secties, commissies en bestuur voor werkzaamheden betreffende de vereniging.

14. De telefoon in de bestuurskamer mag door bestuur, secties en commissies gebruikt worden voor zaken die te maken hebben met het uitvoeren van werkzaamheden voor de vereniging. Overig gebruik wordt niet toegestaan.

15. Oneigenlijk gebruik van materiaal, etc. wordt bestraft (zie Artikel 8 van dit Huishoudelijk Reglement).

Fitness- en instructieruimte (nieuwbouw)

16. De opening en sluiting van de fitnessruimte/accommodatie gebeurt onder toezicht van een barmedewerker, lid Barcommissie, of lid Beheer accommodatie.

17. De barmedewerker verstrekt de sleutel voor de opening slechts aan een trainer, maar de sleutel dient na opening van de ruimte weer direct te worden teruggebracht bij de barmedewerker alvorens de training start.

18. Tezamen met de sleutel wordt een code verstrekt voor toetreding tot het nieuwe gebouw. Deze code mag niet worden doorgegeven aan anderen.

19. De laatste die het nieuwe complex verlaat, meldt dit bij de barmedewerker in de kantine, zodat hij/zij de ruimte weer kan (laten) afsluiten. Ook de sluiting van de fitnessruimte en /of  accommodatie gebeurt onder toezicht van een barmedewerker.

20. Laat bij het (als laatste) verlaten van de fitnessruimte geen licht(en) branden en sluit de rolluiken.

21. Gebruik van de fitnessruimte is op eigen risico. C.A.V. Energie is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel.

22. Er dienen altijd minimaal 2 personen in het krachthonk aanwezig te zijn.

23. Betreedt het nieuwe complex nooit met spikes. Maar ook niet met vieze sportschoenen.

Bij voorkeur met binnenschoenen (loopschoenen zijn niet geschikt voor krachttraining).

24. Gebruik van de fitnessruimte is alleen toegestaan onder toezicht van een trainer. Minderjarige leden trainen altijd onder toezicht van en in aanwezigheid van een trainer van de vereniging.

25. Gebruik de fitnessruimte alleen als trainingsruimte en niet als kleedruimte. Daarvoor zijn de kleedkamers. Zorg dus voor zo min mogelijk overlast met tassen en dergelijke.

26. In de fitnessruimte mogen alleen bidons met water en/of sluitbare waterflessen aanwezig zijn. Glaswerk of flessen met limonade, AA-drink, Aquarius en andere limonadeachtige dranken mogen niet in deze ruimte genuttigd worden en aanwezig zijn. Eten is helemaal niet toegestaan in deze ruimte. Dit in verband met de hygiëne en plakkerig worden van de apparaten en vloer.

27. Gebruik van een handdoek is verplicht. Na gebruik dient het gebruikte fitnessapparaat schoongemaakt te worden. Gebruik hiervoor de schoonmaakvloeistof, die bij de apparaten aanwezig is.

28. In de fitnessruimte mag je niet overgooien met (medicin)ballen.

29. In de fitnessruimte mag je niet met (medicin)ballen tegen de muur aan gooien. Ook niet aan de buitenkant van het gebouw.

30. Losse onderdelen, zoals halters, stangen, dumbells en dergelijke mogen uitsluitend op de daarvoor bestemde rubbermatten gebruikt worden.

31. Onderdelen behorende bij het krachthonk, mogen niet buiten het krachthonk gebruikt worden, dit geldt ook voor de aanwezige yogamatten.

32. Voordat je de ruimte verlaat, ruim je alles wat je gebruikt hebt weer netjes op. Stangen en gewichten op hun plaats terugzetten en apparaten weer in ruststand zetten. Maak de plek en omgeving schoon, die door jou gebruikt is.

33. Gebruikers zijn medeverantwoordelijk voor schoonhouden van de ruimte: dus niet met vieze schoenen naar binnen en geen rommel achterlaten.

34. Degene die de ruimte als laatste verlaat, dient de ruimte schoon achter te laten. Bij de entree van de ruimte bevindt zich een bezem, veger en blik.

35. Houd rekening met elkaar, zeker als het druk is in het nieuwe complex of de fitnessruimte. Het krachthonk is alleen toegankelijk voor leden van C.A.V. Energie.

ARTIKEL 26 VORMEN VAN LIDMAATSCHAP

Binnen C.A.V. Energie kennen we de volgende soorten lidmaatschap met bijbehorende rechten en plichten.

 

Soort lid

Vrijwilligers-regeling

 

Deelname Clubkampioenschap

 

Stimulerings- regelingen en beloning

 

Stemrecht

 

KNAU-lid

 

Contributie

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gewoon lid

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Volgens tabel

 

2. Aspirant-lid

 

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

n.v.t.

 

3. Gastlid (baanatletiek)

 

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Volgens tabel
Vrijstelling inschrijfgeld

4. Jury-leden

 

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

N.v.t.

5. Begunstigers

 

Nee, tenzij tevens gewoon lid

 

Nee, tenzij tevens gewoon lid

 

Nee, tenzij tevens gewoon lid

 

Nee, tenzij tevens gewoon lid

 

Nee

 

Vrijwillig bijdrage

6. Ereleden

 

Nee, tenzij tevens gewoon lid

 

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

7. Leden van verdienste

 

Nee, tenzij tevens gewoon lid

 

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

8. Tijdelijk lid

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

9. Slapend lid

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 27 TOELICHTING SOORTEN LEDEN MET BIJBEHOREND AANBOD VAN FACILITEITEN

1. Gewone leden: Hieronder vallen de leden die volledig lid zijn van de vereniging en trainen onder leiding en toezicht van door de vereniging aangestelde trainers. Hierbij onderscheiden we Baanatleten, Wegatleten en Triatleten.

Ad 1: Baanatleten:

Alle baanatleten mogen gebruik maken van de kunststofbaan en het middenterrein.

Gebruik van trainingsmateriaal en krachthonk is uitsluitend toegestaan onder toezicht van trainers of andere functionarissen van Energie

Baanatleten trainen onder begeleiding van een door de vereniging aangestelde trainer.

Het inschrijfgeld van de competitie wordt betaald door de vereniging.

Pupillen en junioren ontvangen altijd een wedstrijdlicentie, senioren kunnen kiezen of zij een wedstrijdlicentie wensen (toeslag op de contributie).

Ad 1: Wegatleten:

Alle wegatleten mogen gebruik maken van de kunststofbaan en het middenterrein.

Gebruik van trainingsmateriaal en krachthonk is uitsluitend toegestaan onder toezicht van trainers of andere functionarissen van de vereniging.

Wegatleten trainen onder begeleiding van een door de vereniging aangestelde trainer.

Pupillen en junioren ontvangen altijd een wedstrijdlicentie, senioren kunnen kiezen of zij een wedstrijdlicentie wensen (toeslag op de contributie).

Ad 1: Triatleten

Alle triatleten mogen gebruik maken van de kunststofbaan en het midden terrein

Gebruik van trainingsmateriaal en krachthonk is uitsluitend toegestaan onder toezicht van trainers of andere functionarissen van de vereniging.

Triatleten trainen onder begeleiding van een door de vereniging aangestelde trainer.

Pupillen en junioren ontvangen altijd een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie. Junioren en senioren kunnen kiezen of zij een wedstrijdlicentie wensen van de triathlonbond (toeslag op de contributie).

2: Aspirant-leden

Deze atleten (baan of weg) kunnen voor een periode van maximaal 1 maand deelnemen aan de training tot zij de keus maken of ze regulier lid willen worden.

I.v.m. aansprakelijkheidsverzekering dienen deze atleten wel een inschrijfformulier in te vullen.

3: Gastleden

Een atleet die een wedstrijdlicentie heeft bij een andere vereniging en dus al lid is van de KNAU via deze andere vereniging.

Omdat hij/zij al lid is bij een andere vereniging, wordt vrijstelling verleend van het inschrijfgeld.

Deze atleten zijn vrijgesteld van de vrijwilligersregeling, maar kunnen ook geen beroep doen op de stimuleringsregelingen en zijn uitgesloten van deelname aan clubkampioenschappen.

4: Juryleden

Hieronder vallen vrijwilligers die in het bezit zijn van een jury diploma, maar niet op andere wijze lid zijn van de Atletiekunie. Zij betalen geen contributie.

5, 6, 7: Begunstigers, Ereleden, Leden van verdienste

Tenslotte kennen we volgens de statuten ook nog Begunstigers, Ereleden, Leden van verdienste. Het uitgangspunt hierbij is dat zij rustend lid zijn en geen gebruik maken van de faciliteiten van de club.

Als ze toch reguliere trainingen willen volgen of gebruik maken van de baan, betalen ze gewoon contributie m.u.v. Ereleden.

ARTIKEL 28 TOELICHTING LIDMAATSCHAP MET BIJBEHORENDE RECHTEN EN PLICHTEN

Vrijwilligersregeling: Deze regeling voorziet in een verplichting tot vrijwilligerstaken of een solidariteitsbijdrage.

Deelname clubkampioenschap: Deelname staat alleen open voor reguliere leden. Indien het regulier lid een wedstrijdlicentie heeft van een andere vereniging dan CAV Energie (gastlid), kan hij/zij slechts buiten mededinging deelnemen.

Stimuleringsregelingen: zie reglement stimulering wedstrijden en prestaties.

Stemrecht: Betreft het stemrecht op de Algemene leden vergadering. Bij jeugdleden tot 18 jaar mag het stemrecht worden uitgeoefend door ouders of voogd.

Atletiekunielid: C.A.V. Energie is verplicht zijn leden aan te melden bij de Atletiekunie resp. Triatlon Bond voor zover zij onder leiding en toezicht van door de vereniging aangestelde trainers hun sport beoefenen.

 

Beleid en reglementen Overzicht