Vertrouwenscontactpersoon

C.A.V. Energie wil voor al haar leden en betrokkenen een sportieve en plezierige vereniging zijn. Daar waar veel mensen samen zijn en sporten, lopen in onderlinge verhoudingen dingen soms anders dan gewenst. C.A.V. Energie tolereert geen ongewenste omgangsvormen. Daarom zijn er twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld om aandacht te schenken aan ongewenste omgangsvormen en te reageren op meldingen.

De vertrouwenscontactpersonen van C.A.V. Energie zijn lid van de vereniging en hebben een volledig onafhankelijke positie, los van het bestuur. Iedereen kan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersonen wanneer men zich slachtoffer voelt van:

–  Pesten
–  Oneigenlijk uitoefenen van de functie van trainer, bestuurslid, commissielid
–  Seksuele intimidatie of geweld
–  Ongewenste omgangsvormen
–  Andere vormen van machtsmisbruik

Ouders of leden die zich niet zelf slachtoffer voelen, maar zich ongerust maken over een bepaalde situatie en hierover naar hun idee niet terecht kunnen bij trainer of bestuur, kunnen zich ook wenden tot de vertrouwenscontactpersonen.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen van C.A.V. Energie en hoe zijn zij bereikbaar?

Per 1 juli 2014 is Akke Boersma aangesteld als vertrouwenscontactpersoon van C.A.V. Energie.

In het dagelijks leven is zij specialist ouderengeneeskunde en vanuit die functie gewend om te luisteren, vertrouwelijk met informatie om te gaan en waar nodig adviezen te geven.

Akke is gehuwd en heeft 4 kinderen, waarvan er 2 betrokken zijn geweest bij de vereniging als atleet en/of trainer. Zelf is zij verder actief op de vereniging als jurylid en kent via deze contacten het reilen en zeilen op de vereniging.

Per 1 juli 2020 is Suzanne Leeflang aangesteld als tweede vertrouwenscontactpersoon van C.A.V. Energie.

Zij is vanaf haar 7e jaar lid bij CAV Energie en ken de vereniging dus goed. Zelf is zij vaak op de baan te vinden, als ze training geeft of zelf sport. "Ik vind het belangrijk dat iedereen kan sporten in een veilige omgeving. Mijn ervaring is dat communicatie erg belangrijk is. Vanuit mijn werk als beleidsmedewerker in de zorg heb ik ervaring met verschillende gesprekstechnieken om uiteindelijk tot een gezamenlijk goede oplossing te komen."

Akke Boersma en Suzanne Leeflang zijn te bereiken via het e-mailadres: vcp@cavenergie.nl

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

Deze omgangsvormen beslaan pesten, treiteren, intimideren, manipuleren, schelden, iemand buiten sluiten, agressie, slaan, schoppen, spugen. Een te onderscheiden ongewenste omgangsvorm is de seksuele intimidatie, ongewenst aanraken, seksueel getinte opmerkingen, aanranding of verkrachting. Ieder voor zich heeft hierin een grens. Als iemand over jouw grens gaat waardoor je je onprettig voelt dan heet dat een ongewenste omgangsvorm.

Wat doe je als je je onprettig voelt of je zorgen maakt?

Als jij - jeugd-/wedstrijd atleet, trainer, coach, ouder, toeschouwer, recreant - ongewenst gedrag ervaart, meld je dit bij de vertrouwenscontactpersoon. Zij helpt om tot een oplossing te komen. Bij een te ernstige overtreding helpt de vertrouwenscontactpersoon met het formuleren van een klacht die naar een klachtencommissie gaat voor verder onderzoek. De vertrouwenscontactpersoon gaat strikt vertrouwelijk om met alle informatie en zal niets doen buiten de melder of klager om. Soms is het voor iemand, vooral een jeugdlid, moeilijk om te reageren naar een vertrouwenscontactpersoon. In dat geval kan een ouder of trainer dit met de vertrouwenscontactpersoon bespreken.